Off Canvas

 

Bendrosios nuostatos

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis , užsakydami gaminius ar naudodamiesi Bendrovės svetaine bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su Privatumo politikos nuostatomis ( išskyrus atvejus kai reikalingas atskiras kliento sutikimas) .

Naudojamos sąvokos

Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybę tiesiogiai ar netiesiogiai  galima nustatyti pagal identifikatorių, t.y vardą , pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis, telefono numerį,  ir interneto identifikatorių, elektroninį paštą  arba kt.

Duomenų subjektas - Bendrovės klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenys renkami.

Duomenų tvarkymas - bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija , kaip: rinkimas, rūšiavimas, įrašymas , saugojimas, susipažinimas, prieigos suteikimas, ištrynimas , sunaikinimas ir kt.

Duomenų valdytojas -  UAB „Pas Vandenį“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, įmonės kodas 123653399 , registruota buveinė Rygos 7-65, Vilnius , Lietuvos Respublika , duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Duomenų tvarkytojas  - valdžios institucija, juridinis asmuo , ar kt. įstaiga , kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Slapukas (angl. Cookies) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant internetinėje svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Tiesioginė rinkodara – veikla skirta el. paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas bei teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Duomenų rinkimas

Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis, kuriuos asmenys   pateikia  užsakydami:

  • gaminius ir paslaugas:  vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas,
  • duomenys susiję su užsakymo atlikimu –gaminių brėžiniai, užsakymo detalės, pasiūlymai;
  • informacija susijusi su sąskaitų išrašymu: sąskaitos numeris, banko sąskaitos numeris, atlikti mokėjimai ir kt.

Naudojantis Bendrovės internetine svetaine automatiškai renkami ir tvarkomi šie techniniai duomenys: IP adresas, įrenginio ID, operacinė sistema, vartotojo aktyvumas, laiko ir žurnalo duomenys susiję su naudojimo paslauga, buvimo vieta ir kt  

Asmens  duomenų tvarkymo tikslai

Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais: užsakymo ar paslaugų pirkimo administravimui ir įvykdymui, klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, su paslaugų užsakymu ir pirkimu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su klientais dėl įsipareigojimų vykdymo  bei turint sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslais.

Asmens duomenų perdavimas

Bendrovės darbuotojų prieiga prie asmens duomenų suteikiama esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

Bendrovė gali pateikti asmens duomenis vykdant kompetentingų valstybės institucijų prašymus, kai tokį perdavimą numato arba reikalauja įstatymai, pvz., vykdant teismo šaukimus ar panašius įpareigojančius dokumentus

Bendrovė gali perduoti asmens duomenis patikimiems duomenų tvarkytojams , kurie užtikrina, kad techninės ir organizacinės priemonės būtų užtikrintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta asmens duomenų apsauga.

Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenys saugomi tiek kiek reikia siekiant įvykdyti užsakymus ar atlikti paslaugas,  vėliau tiek kiek reikia arba kiek tokius duomenis saugoti įpareigoja įstatymai arba kurios nors šalies teisės ir pareigos ( sąskaitų išrašymo tikslais).

Praėjus atitinkamai laikui po Kliento paskutinio kontakto su įmone UAB „ Pas Vandenį“ duomenys yra sunaikinami , išskyrus atvejus kai tokius duomenys įpareigoja saugoti įstatymai.

UAB „ Pas Vandenį“ stengiasi palaikyti tinkamas saugumo priemones asmens duomenų apsaugai užtikrinti,  tačiau nė viena saugumo sistema negali užtikrinti visų galimų saugumo pažeidimų.

Teisės į  privatumą

Vartotojas turi teisę susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos UAB „ Pas Vandenį“  saugo apie jį. 
Vartotojas turi teisę bet kada paprašyti, kad jo asmens duomenys būtų pataisyti, atnaujinti arba pašalinti, išskyrus tuos atvejus kai  asmens duomenys yra griežtai reikalingi įgyvendinant tikslus, išdėstytus šioje privatumo politikoje, taip pat saugoti juos įpareigoja įstatymai, todėl juos ištrinti gali neleisti galiojantis teisinis reglamentavimas. 

Susisiekite

Mob. tel.: +370 620 59 550
Mob. tel.: +370 610 20161

Tel.: +370 5 2760808

info@pasvandeni.lt

Mus rasite

Verkių 35, Vilnius LT-09109 (įvažiavimas iš Lakūnų g.)

Copyright © 2024 Pas Vandenį. Visos teisės saugomos.